Chance Meetings, Long Runouts: Climbing White Rock